برای مشاهده اطلاعات این بخش به مدیریت ماژول رفته و فیلتر موقعیت را روی "offcanvas" قرار دهید

ویژه

یک گفتار درست، ابزاری توانمند است.(مارک تواین) ...

پبام اساتید

چهار نکته برای موفقیت سریع:

1. عمل گرایی: در هر شرایط و تحت هرگونه سختی دست به عمل بزنید و روی اهداف اصلی خود کار کنید.

2. غلبه بر اعمال کاری: سعی کنید تسلیم نشوید و با نیروی اراده به پیش بروید.

3. اصلاح گری: درست مثل یک راننده حرفه‌ای پیچ و خم‌های جاده موفقیت را پشت سر بگذاریید و مواظب قله‌ها و دره‌ها باشید.

4.نقطه پایان را ببینید: در طول مسیر فقط به آنجایی فکر کنید که پایان مسیر و هدف است و به مشکلات طول مسیر فکر نکنید.

چراغ کسب و کار را روشن کن!