برای مشاهده اطلاعات این بخش به مدیریت ماژول رفته و فیلتر موقعیت را روی "offcanvas" قرار دهید

ویژه

یک گفتار درست، ابزاری توانمند است.(مارک تواین) ...

tb 1

تهران

تالار فرخی یزدی
توضیحسالن همایش
سالن کانون قدس
توضیحآمفی تئاتر
فضای آموزشی هفت تیر
توضیحکلاس آموزشی
سالن دارآباد
توضیحآمفی تئاتر
سالن واقع در غرب تهران
توضیحسالن امفي تئاتر
سالن سرآمدان علم
توضیحسالن آمفی تئاتر
سالن آواجنرال
توضیحسالن همایش
سالن کنفرانس ویژه
توضیحسالن کنفرانس