برای مشاهده اطلاعات این بخش به مدیریت ماژول رفته و فیلتر موقعیت را روی "offcanvas" قرار دهید

ویژه

یک گفتار درست، ابزاری توانمند است.(مارک تواین) ...

tb1

تهران

تالار فرخی یزدی
توضیحسالن همایش
سالن کانون قدس
توضیحآمفی تئاتر
فضای آموزشی هفت تیر
توضیحکلاس آموزشی
سالن دارآباد
توضیحآمفی تئاتر
سالن واقع در غرب تهران
توضیحسالن امفي تئاتر
سالن سرآمدان علم
توضیحسالن آمفی تئاتر
سالن آواجنرال
توضیحسالن همایش
سالن کنفرانس ویژه
توضیحسالن کنفرانس